WARUNKI GWARANCJI

SIEKIERY FISKARS 4. GENERACJI Z SERII X I SIEKIERY FISKARS Z SERII NORDEN OBOWIĄZUJĄCA NA CAŁYM ŚWIECIE OGRANICZONA GWARANCJA NA SIEKIERY

Ogólne postanowienia gwarancyjne

Siekiery Fiskars 4.* generacji z serii X i siekiery Fiskars z serii Norden wykonano z zastosowaniem zaawansowanych materiałów i procesów produkcyjnych. Nasze produkty zostały starannie przetestowane i idealnie sprawdzają się w pracach i środowiskach, dla których są przeznaczone. Niezależnie od naszych starań w procesie produkcji mogą jednak pojawić się błędy. Aby zapewnić klientom najlepszą możliwą użyteczność siekier Fiskars 4. generacji z serii X i siekier Fiskars z serii Norden, objęliśmy te produkty obowiązującą na całym świecie 25-letnią ograniczoną gwarancją na materiały i jakość wykonania.

25-letni okres gwarancji rozpoczyna się z dniem pierwotnego zakupu detalicznego. Gwarancja ta jest ważna wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Australii, Nowej Zelandii, Ukrainy, Turcji i Kazachstanu. Aby gwarancja była ważna, niezbędne jest zarejestrowanie produktu przez Internet w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu.

Gwarancja ta jest udzielana w dodatku do gwarancji udzielanych przez odsprzedawcę i nie ma na te gwarancje żadnego wpływu, a także nie wpływa na żadne prawa ewentualnie przysługujące użytkownikowi na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa krajowego.

Ograniczenia i wyłączenia gwarancji

Gwarancja ta nie ma zastosowania:

 • gdy produkty są używane do celów handlowych, zawodowych lub związanych z wynajmem;
 • do produktów poddanych modyfikacjom, naprawom lub próbom naprawy nieautoryzowanym przez Fiskars.

Gwarancja ta nie obejmuje wad ani uszkodzeń bezpośrednio lub pośrednio wynikających z:

 • normalnego użytku (np. zarysowań lub otarć);
 • ewentualnych zmian w wyglądzie zewnętrznym produktu, jeśli zmiany takie nie wpływają na funkcjonalność produktu;
 • niewłaściwego użycia, niedbałej obsługi, niedbalstwa lub wypadku, np. uderzenia, kopnięcia, upuszczenia lub przygniecenia produktu;
 • użycia produktu w sposób sprzeczny z jego zamierzonym lub zalecanym użyciem;
 • skrajnych temperatur (w tym gorąca, płomieni lub temperatury utrzymującej się przez dłuższy czas powyżej +40 lub poniżej -30 stopni Celsjusza);
 • niestosowania się do zasad prawidłowej konserwacji, w tym czyszczenia produktu po użyciu lub przechowywania produktu z dala od światła słonecznego i czynników pogodowych;
 • niewłaściwego lub niewystarczającego przechowywania produktu lub dbania o niego (w tym rdzewienia lub odbarwienia);
 • stosowania nieodpowiednich metod lub środków czyszczących, w tym kwasów lub rozpuszczalników;
 • wystawienia produktu na działanie szczególnie agresywnych i sprzyjających korozji środowisk (na przykład środowiska morskiego lub przemysłowego lub pozostawiania produktu w ciągłym kontakcie z wodą, substancjami chemicznymi, popiołem, cementem lub pyłem).

Serwis gwarancyjny

Roszczenie gwarancyjne musi zostać zgłoszone do najbliższego punktu obsługi klienta Fiskars w formie pisemnej w okresie gwarancji w ciągu trzydziestu (30) dni od daty, w której wada została lub powinna zostać wykryta. Zgłoszeniu takiemu powinno towarzyszyć przekazanie wadliwego produktu. Roszczenie musi zawierać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu właściciela, datę zakupu, opis wady oraz datę jej wykrycia.

Przyjęcie roszczenia gwarancyjnego leży w wyłącznej gestii Fiskars. W przypadku przyjęcia takiego roszczenia rzeczony produkt zostanie według wyłącznego uznania Fiskars naprawiony albo wymieniony na produkt podobny. W przypadku modeli wycofanych ze sprzedaży, wadliwy produkt zostanie wymieniony na najbardziej zbliżony model z aktualnie dostępnej oferty. Ani wymiana, ani naprawa produktu nie powoduje przedłużenia okresu obowiązywania oryginalnej gwarancji.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa właściwego Fiskars w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu jakichkolwiek szkód ubocznych, pośrednich lub następczych, w tym odszkodowań specjalnych; szkód lub ograniczeń możliwości używania jakiegokolwiek sprzętu; utraty zysków, produktywności, funkcjonalności, zamówień, możliwości sprzedaży, przychodów lub potencjalnych oszczędności; rozwiązania umów, zwiększonych kosztów lub opóźnienia w wykonaniu lub niewykonania usługi gwarancyjnej.

 

Gwarant

Fiskars Finland Oy Ab
Hämeentie 135 A, PL 130
00561 Helsinki
Finlandia

* Siekiera Fiskars 4. generacji z serii X może być zidentyfikowana na podstawie 13-cyfrowego numeru seryjnego znajdującego się z tyłu siekiery. Po pierwszej literze numeru seryjnego kod powinien zawierać jedną z następujących kombinacji: AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH lub AI.
Na przykład następujący numer seryjny zawiera kombinację „AD”, która stwierdza, że dany produkt jest siekierą Fiskars 4. generacji z serii X: EADL6234234237