Opis zbiorów danych

Opis dokumentu zawierającego dane osobowe zgodnie z paragrafem 10 ustawy Personal Data Act (523/99).

1. Administrator

Fiskars Finland Oy Ab (zwany dalej „Fiskars”)

Identyfikator przedsiębiorstwa: FI19036089

Hämeentie 135 A, P.O. Box 130, FI-00560, Helsinki

Finlandia

Tel.: +358 20 43 910

Faks: +358 9 604 053

2. Osoba odpowiedzialna za kwestie dotyczące danych osobowych

Functional Products Brand & Integrated Marketing Communications

c/o Fiskars Finland Oy Ab

Tel: +358 20 43 910

Email: functional.bimc[na]fiskars.com

3. Nazwa dokumentu zawierającego dane osobowe

Rejestr utworzony w oparciu o relacje klientów z firmą Fiskars lub o inne relacje polegające na współpracy z firmą Fiskars

4. Cel użycia danych osobowych

Dane osobowe przetwarza się do celów zarządzania relacjami z klientami i innymi relacjami dotyczącymi współpracy, administracji, marketingu i sprzedaży wysyłkowej, a także planowania i opracowywania działalności firmy Fiskars, firm, które okresowo należą do grona firm z grupy Fiskars, oraz firm należących do sieci franczyzowej firmy Fiskars. 

Wszelkie zarejestrowane dane mogą zostać użyte do celów marketingowych, rozwoju działalności biznesowej lub do zbliżonych celów firmy Fiskars i/lub jej przedsiębiorstw stowarzyszonych, w tym franczyzobiorców i partnerów współpracujących. Cele te mogą obejmować marketing bezpośredni, także w formie elektronicznej, i kierowanie marketingu do określonych grup nabywców. W celu zapewnienia podmiotowi danych korzyści, ofert i innych treści powiązanych z jego osobistymi zainteresowaniami zarejestrowane dane mogą być poddawane analizom i używane wraz z innymi danymi do celów tworzenia profili i grup do wykorzystania w marketingu kierowanym do określonych grup nabywców i innych rodzajach komunikacji zgodnie z prawdopodobnymi zainteresowaniami podmiotu danych.

5. Zawartość dokumentu zawierającego dane osobowe

W dokumencie zawierającym dane osobowe mogą znajdować się informacje odnoszące się do następujących grup i ich danych mogących ulec zmianie:

Podstawowe informacje, takie jak:

Imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, język, adres poczty e-mail, numery telefonów, adresy, zawód lub tytuł, nazwa i dane kontaktowe firmy, stan cywilny, liczba członków rodziny, nazwa użytkownika oraz zdjęcie.

Informacje dotyczące rejestracji produktu lub innych obiektywnie powiązanych aspektów, takich jak: 

Dane identyfikacyjne związane z korzystaniem z usług firmy Fiskars, takich jak różne programy konsumenckie: numer klienta, nazwa użytkownika i hasło; informacje dotyczące dokonanych zakupów; rejestracje produktów (w tym rejestracje gwarancji); data zostania klientem; informacje dotyczące fakturowania, ściągania długów i gwarancji; zainteresowania zakomunikowane przez podmiot danych; nagrania rozmów klienta; zezwolenia i zakazy dotyczące marketingu bezpośredniego oraz informacje o działaniach podmiotu danych w witrynie firmy Fiskars i w usługach mobilnych, takie jak pliki cookie wysłane do przeglądarki oraz informacje otrzymane za ich pośrednictwem (np. adres IP); a także informacje o działaniach podmiotu danych w kanałach mediów społecznościowych firmy Fiskars.

Dane dotyczące ofert i zakupów oraz inne informacje, takie jak:

Korzyści, usługi i kampanie skierowane do podmiotu danych i jemu oferowane oraz korzystanie z nich; informacje zwrotne, roszczenia oraz inne informacje i działania dotyczące relacji z klientami lub relacji dotyczącymi współpracy; zakupy dokonane w stacjonarnych i internetowych sklepach firmy Fiskars; data zakupu, zakupione produkty (liczba i cena zakupionych produktów oraz całkowita kwota zakupu), informacje dotyczące produktów i gwarancji, a także przetwarzania, dostawy i zwrotu towarów.

6. Źródła zwykłych danych

Informacje są uzyskiwane głównie od podmiotów danych na początku i w trakcie relacji z klientami lub innych relacji dotyczących współpracy. Informacje mogą być także gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innych równoważnych technik, jeśli podmiot danych używa usług elektronicznych firmy Fiskars za pośrednictwem dowolnego terminalu danych. Ponadto w zakresie dozwolonym przepisami prawa dane osobowe mogą być także uzyskiwane od stron trzecich.

Informacje mogą być uzyskiwane z innych rejestrów będących w posiadaniu firmy Fiskars i jej przedsiębiorstw stowarzyszonych, w tym firm należących do jej sieci franczyzowej.

Informacje o zmianach danych osobowych mogą być także przekazywane przez władze, organizacje i przedsiębiorstwa oferujące takie usługi, a także uzyskiwane z rejestrów publicznych i innych źródeł publicznych. 

7. Ujawnianie zwykłych danych i przesyłanie poza kraje UE/EOG

Firma Fiskars może ujawniać informacje w granicach określonych odpowiednimi przepisami prawa. Dane z dokumentów mogą być ujawniane do celów marketingowych partnerów współpracujących firmy Fiskars, chyba że podmiot danych tego zabronił. Odbiorca informacji nie może ujawniać ich dalej.

Firma Fiskars może także ujawniać dane i przekazywać je do takich społeczności poza UE/EOG, z którymi zawarła pisemną umowę dotyczącą zgodności z obowiązującymi fińskimi przepisami prawa w zakresie ochrony danych, lub ujawnienie ma inne uzasadnienie prawne.

Po zakończeniu relacji z klientem lub innego rodzaju relacji firma Fiskars może przekazać dane osobowe do swoich rejestrów marketingowych, chyba że podmiot danych tego zabronił. 

8. Ochrona dokumentu zawierającego dane osobowe

Tylko wyznaczeni pracownicy firmy Fiskars lub firm działających w imieniu firmy Fiskars lub na jej zlecenie mają dostęp do zastosowań baz danych zawierających dane osobowe na podstawie osobistych uprawnień przydzielanych przed administratora. W celu umożliwienia pracownikom wykonywania obowiązków zostały utworzone konta osobiste o różnych poziomach uprawnień, zgodnie z potrzebami każdego pracownika. Systemy są chronione przez zaporę, która zabezpiecza dane osobowe przed uzyskaniem do nich dostępu za pośrednictwem połączeń spoza firmy Fiskars.

Dokumenty, w tym informacje obsługiwane ręcznie, dane dotyczące klientów i partnerów współpracujących, po poddaniu wstępnej obróbce są przechowywane w zamkniętym i ognioodpornym pomieszczeniu. Tylko wyznaczeni pracownicy firmy Fiskars lub firm działających w imieniu firmy Fiskars mają dostęp do danych obsługiwanych ręcznie.

Wszyscy pracownicy firmy Fiskars, a także pracownicy firm działających w imieniu firmy Fiskars lub na jej zlecenie są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich danych osobowych otrzymanych w związku z zadaniami wykonywanymi w pracy.

9. Prawa podmiotu danych 

Podmiot danych ma prawo do wglądu w dotyczące go dane zapisane w dokumencie zawierającym dane osobowe. Żądanie takiego wglądu należy przedstawić w formie pisemnej osobie odpowiedzialnej za kwestie dotyczące danych. Żądanie musi zostać podpisane. Takie żądanie można także przedstawić w głównym biurze administratora, pod adresem Fiskars Finland Oy Ab, Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki. 

Podmiot danych, kontaktując się z administratorem, ma prawo zabronić obsługi i ujawniania dotyczących go danych do celów reklam bezpośrednich, sprzedaży wysyłkowej i innych działań marketingu bezpośredniego, a także na potrzeby podmiotów badających rynek lub opinie konsumentów. Ponadto podmiot danych ma prawo zażądać poprawy błędnych danych, kontaktując się w tym celu z osobą odpowiedzialną za kwestie dotyczące danych.