Regulamin konkursu-Facebook

REGULAMIN KONKURSU „Jak wygląda Twój wiosenny ogród?”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady konkursu „Jak wygląda Twój wiosenny ogród?” dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.

2. Organizatorem konkursu jest Fiskars Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Annopol 4A, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073427, NIP:  839-020-23-06 (Organizator).        

3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.

4. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Jak wygląda Twój wiosenny ogród” i zwany jest dalej „Konkursem”.

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fiskars Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Annopol 4A, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073427, NIP:  839-020-23-06 (Fundator).             

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/FiskarsPL

8. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla: Fiskars Polska Sp. z o.o. oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
i prowadzeniu Konkursu.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym pełnoletność;

b. posiadanie aktywnego konta w serwisie www.facebook.com;

c. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu postu z pytaniem konkursowym;

d. wyrażenie przez uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wysłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem,
iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

4. Konkurs trwa od dnia Konkurs trwa od dnia 3 maja 2017 od godz. 16:00 do dnia 14 maja 2017 do godz. 23:59.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie profilu www.facebook.com/FiskarsPL  z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności.

 

§3. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe – pięć zestawów narzędzi Fiskars Ruby Inspiration.
W skład każdego zestawu wchodzą: sekator nożycowy Ruby Inspiration, kultywator Ruby Inspiration, łopatka Ruby Inspiration.

2. Warunkiem odbioru nagrody jest odbiór osobisty nagrody przez uczestnika po wcześniejszym przedstawieniu dokumentu tożsamości.

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub skorzystania z nagrody przez uczestnika z powodów niezależnych od organizatora. Uczestnikowi w takim wypadku nie przysługuje zamiana na jakikolwiek inny rodzaj lub ekwiwalent nagrody.

5. Warunkiem przekazania Nagrody Zwycięzcy jest zgłoszenie się Zwycięzcy do Organizatorów Konkursu nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu    w celu podania danych kontaktowych i adresowych. Wiadomość należy wysłać przez wiadomość prywatną przesłaną za pośrednictwem portalu: www.facebook.com/FiskarsPL z profilu osoby, która zamieściła zwycięskie zgłoszenie.

6. Przekazanie Nagrody  nastąpi  poprzez kuriera lub inną  formę dostawy  w terminie 30 dni od daty przekazania danych od Zwycięzcy. Zwycięzca jest zobowiązany do osobistego odbioru nagrody.   

              

§4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu (pod postem konkursowym)autorskiego zdjęcia obrazującego wiosenny ogród Uczestnika Konkursu. Jedna osoba może zostawić tylko 1 komentarz. O zwycięstwie decyduje 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.

2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:

a. nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;

b. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;

c. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;

d. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.

3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegać ocenie, a uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.

4. Nagrodzonych zostanie 5 osób, które zamieszczą najpiękniejsze, zdaniem jury, zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym i spełnią warunki udziału w konkursie.

5. Nazwiska i imiona Zwycięzców zostaną opublikowane na profilu www.facebook.com/FiskarsPL

6. Informacja o wygranych nagrodach w konkursie zostanie opublikowana w komentarzu postu konkursowego w dniu 18 maja 2017 roku do godziny 18.00 na stronie: /www.facebook.com/FiskarsPL

7. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę.

 

§5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego zakończenia.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz  wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem „KONKURS–FACEBOOK”.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 

§6. DANE OSOBOWE

1.  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101poz. 926 ze zm.), w tym na publikację jego imienia i nazwiska na stronie www.facebook.com/FiskarsPL w przypadku wygrania w Konkursie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.

2.  Na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody, dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora, w celu wysyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach związanych z działalnością
Fiskars Polska Sp. z o.o.

3.  Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4.  Osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Fiskars Polska Sp. z o.o.oraz na stronie internetowej www.fiskars.pl oraz profilu www.facebook.com/FiskarsPL

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin konkursu-Facebook

REGULAMIN KONKURSU „Jak wygląda Twój wiosenny ogród?”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady konkursu „Jak wygląda Twój wiosenny ogród?” dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.

2. Organizatorem konkursu jest Fiskars Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Annopol 4A, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073427, NIP:  839-020-23-06 (Organizator).        

3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.

4. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Jak wygląda Twój wiosenny ogród” i zwany jest dalej „Konkursem”.

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fiskars Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Annopol 4A, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073427, NIP:  839-020-23-06 (Fundator).             

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/FiskarsPL

8. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla: Fiskars Polska Sp. z o.o. oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
i prowadzeniu Konkursu.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym pełnoletność;

b. posiadanie aktywnego konta w serwisie www.facebook.com;

c. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu postu z pytaniem konkursowym;

d. wyrażenie przez uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wysłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem,
iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

4. Konkurs trwa od dnia Konkurs trwa od dnia 3 maja 2017 od godz. 16:00 do dnia 14 maja 2017 do godz. 23:59.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie profilu www.facebook.com/FiskarsPL  z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności.

 

§3. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe – pięć zestawów narzędzi Fiskars Ruby Inspiration.
W skład każdego zestawu wchodzą: sekator nożycowy Ruby Inspiration, kultywator Ruby Inspiration, łopatka Ruby Inspiration.

2. Warunkiem odbioru nagrody jest odbiór osobisty nagrody przez uczestnika po wcześniejszym przedstawieniu dokumentu tożsamości.

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub skorzystania z nagrody przez uczestnika z powodów niezależnych od organizatora. Uczestnikowi w takim wypadku nie przysługuje zamiana na jakikolwiek inny rodzaj lub ekwiwalent nagrody.

5. Warunkiem przekazania Nagrody Zwycięzcy jest zgłoszenie się Zwycięzcy do Organizatorów Konkursu nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu    w celu podania danych kontaktowych i adresowych. Wiadomość należy wysłać przez wiadomość prywatną przesłaną za pośrednictwem portalu: www.facebook.com/FiskarsPL z profilu osoby, która zamieściła zwycięskie zgłoszenie.

6. Przekazanie Nagrody  nastąpi  poprzez kuriera lub inną  formę dostawy  w terminie 30 dni od daty przekazania danych od Zwycięzcy. Zwycięzca jest zobowiązany do osobistego odbioru nagrody.   

              

§4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu (pod postem konkursowym)autorskiego zdjęcia obrazującego wiosenny ogród Uczestnika Konkursu. Jedna osoba może zostawić tylko 1 komentarz. O zwycięstwie decyduje 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.

2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:

a. nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;

b. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;

c. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;

d. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.

3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegać ocenie, a uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.

4. Nagrodzonych zostanie 5 osób, które zamieszczą najpiękniejsze, zdaniem jury, zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym i spełnią warunki udziału w konkursie.

5. Nazwiska i imiona Zwycięzców zostaną opublikowane na profilu www.facebook.com/FiskarsPL

6. Informacja o wygranych nagrodach w konkursie zostanie opublikowana w komentarzu postu konkursowego w dniu 18 maja 2017 roku do godziny 18.00 na stronie: /www.facebook.com/FiskarsPL

7. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę.

 

§5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego zakończenia.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz  wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem „KONKURS–FACEBOOK”.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 

§6. DANE OSOBOWE

1.  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101poz. 926 ze zm.), w tym na publikację jego imienia i nazwiska na stronie www.facebook.com/FiskarsPL w przypadku wygrania w Konkursie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.

2.  Na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody, dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora, w celu wysyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach związanych z działalnością
Fiskars Polska Sp. z o.o.

3.  Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4.  Osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Fiskars Polska Sp. z o.o.oraz na stronie internetowej www.fiskars.pl oraz profilu www.facebook.com/FiskarsPL

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.